Публикувана е нова версия на ИС „Контрол на горивата“, която позовлява при подаване на електронните документи за получаване и доставка на горива да се подават данни за данъчна основа на доставката в левове. Промените са свързани с изменение на Приложение № 22 към чл. 59а, ал. 1 и 2 и Приложение № 23 към чл. 59а, ал. 1 и 3  от Наредба Н-18/2006 г., издадена от министъра на финансите (обн. ДВ, бр. 44 от 2017 г.), която влиза в сила от 1 август 2017 г. 

Рубрика Информационна система „Контрол на горивата“

Източник: НАП