От 20 юни 2017 г. НАП въвежда нова е-услуга „Справка за изплатени доходи /различни от трудови/ на физически лица. Услугата може да се ползва с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП и с квалифициран електронен подпис (КЕП) от всички физически лица, които имат разрешен пълен достъп до услугите на НАП. Новата е-услуга може да се ползва и с КЕП на упълномощено лице, на което е разрешен пълен достъп до услугите „Предоставяне на данъчна и осигурителна информация“ и „Информация от данъчно-осигурителната сметка“.

Справката, съдържа информация за изплатените през съответната данъчна година доходи на физически лица, предоставена в НАП по реда на чл. 73 от ЗДДФЛ от предприятия и от самоосигуряващи се лица – платци на доходи.

Чрез новата услуга се предоставя възможност на физическите лица да проверяват дали за тях има подадени данни за изплащани доходи от предприятия и от самоосигуряващи се лица. Електронната услуга дава информация също и за вида и размера на изплатения доход, както и удържан данък. Тези данни могат да помогнат на физическите лица коректно да отразят изплатените им доходи в годишната данъчна декларация.

Важно е да се отбележи, че ако установят, че са допуснали грешка във вече подадената декларация за облагане на доходите от 2016 г., физическите лица имат възможност да я поправят. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация в срок до 30 септември 2017 г.

Новата услуга на НАП дава възможност за засилване на гражданския контрол при спазването на установените от данъчните закони задължения и допринася за намаляване на риска от злоупотреби и нарушаване на правата и интересите на гражданите.

Източник: НАП