Публикувана е обновена версия на програмен продукт за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6. В програмния продукт са актуализирани валидационни таблици за 2016 г. и 2017 г.

Рубрика Програмни продукти

Източник: НАП