Общият индекс на цените на производител през май 2017 г. намалява с 1.2% в сравнение с предходния месец, а спрямо май 2016 г. е отчетено увеличение с 3.9%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2017 г. е с 0.5% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 3.5%. 

Източник: НСИ