В България през 2016 г. са издадени:
• 8 530 книги и брошури с годишен тираж 4 507 хиляди
• 262 вестника с годишен тираж 229 008 хиляди
• 634 списания и бюлетини с годишен тираж 17 265 хиляди
• 108 периодични сборника с годишен тираж 21 хиляди.
 

Източник: НСИ