През 2016 г. в страната функционират следните културни институции:
• 195 музея с музеен фонд 7 360 хил. фондови единици;
• 75 театъра, организирали 15 162 представления, посетени от 2 295 хил. зрители;

Източник: НСИ