Регистрираните по Закона за данък върху добавената стойност лица (ЗДДС) съгласно изискванията на чл. 113б и Приложение № 12 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) следва да отразяват издаден протокол за извършено безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки, за което е приложим чл. 6, ал. 4, т. 4 от ЗДДС в дневника за продажби (приложение № 10 към ППЗДДС) за съответния данъчен период с код „95“ като се попълват както колони от 1 до 9, така и колона 11, в която се отразява данъчната основа, посочена в издадения протокол.

Източник: НАП