Днес, 10 януари, Министерството на финансите проведе успешен аукцион за 6-месечни държавни ценни книжа (ДЦК), като предложи за продажба съкровищни бонове с обем 25 млн. лева. Постигнатата на аукциона среднопретеглена годишна доходност е 1,38% при коефициент на покритие от 3,36, което оправда предварителните очаквания за завишено инвеститорско търсене. Отчетеният спред спрямо доходността на приеманите от инвеститорите за безрискови германски бубилс е на рекордно ниско ниво, сравнено с останалите матуритетни сегменти.

Резултатите от аукциона кореспондират с тенденцията за намаление на доходността в цялата част на суверенната дълговата крива и са показателни за позитивната оценка от страна на инвеститорите за провежданата от правителството икономическа политика. Положителните резултати от проведения аукцион са в унисон с подобряващите се макроикономически параметри, отразяващи фискалните фундаменти на страната.

Предвид състоянието на държавните финанси и очертаващите се тенденции в събираемостта на приходите, Министерството на финансите взе решение да отмени предварително анонсирания в емисионния календар за месец януари 2011 г. аукцион за продажба на 5-годишни ДЦК, деноминирани в евро.  
Източник: Министерство на финансите